മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുപ്പ്

പടിയക്കണ്ടി: ഈ വിഷുകാലത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്് ഏപ്രില്‍ 13 ന് രാവിലെ 8 മണിയ്ക്ക് പടിയക്കണ്ടി യില്‍ വെച്ച്ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ വിളവെടുക്കുന്നു. ഈ പരുപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.